PWA (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)

Sinds 1 maart 1996 is er een PWA operationeel in de gemeente Mol.  In dit PWA-systeem kunnen langdurige werkzoekenden bovenop hun werkloosheidsuitkering iets extra bijverdienen.  Zij kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.

PWA-werknemers:

 

Wie mag er in het PWA werken?

 

U bent volledig uitkeringsgerechtigd werkloos

U bent jonger dan 45 jaar

 • Om in het kader van het PWA te werken moet u
  • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en sinds minstens 2 jaar wachtuitkering of werkloosheidsuitkeringen genieten.
  • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledige werkloos zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA gedurende minstens 24 maanden  wachtuitkeringen  of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben.

U bent 45 jaar of ouder

 • Om in het kader van het PWA te werken moet u
  • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en sinds minstens 6 maand wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten.
  • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA gedurende minstens 24 maanden  wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben.

U bent niet volledig uitkeringsgerechtigd werkloos

U kan eveneens in het PWA werken indien u het leefloon geniet of recht hebt op financiële bijstand van het OCMW en ingeschreven bent als niet-werkende werkzoekende.

 

Vrijwillig ingeschrevenen

De voorwaarden zijn dezelfde als hierboven vermeld, behalve dat je bent vrijgesteld van inschrijving bij de VDAB, als werkzoekende.
Het betref hier voornamelijk werklozen die ouder zijn dan 50 jaar.

 

PWA in de regio Mol, Geel, Balen, Dessel, Meerhout  

Bij wie mag je werken?

 • privépersonen
 • lokale overheden
 • niet commerciële verenigingen en VZW’s
 • scholen
 • landbouw- en tuinbouwbedrijven


Welke activiteiten mag je uitvoeren bij privé-personen?

 • klein tuinonderhoud
 • kleine herstellings- en onderhoudswerken
 • begeleiden van kinderen, zieken en bejaarden
 • boodschappen doen
 • bewaken en verzorgen van dieren
 • inhaallessen
 • kinderopvang


De gedetailleerde voorwaarden van de toegelaten activiteiten voor de verschillende categorieën kan u bekomen op het PWA-kantoor.

 

Welke vergoeding ontvang je?

U wordt betaald met PWA-cheques (door de gebruiker aangekocht).
Voor elk gepresteerd uur overhandigt de gebruiker u een PWA-cheque.
U ontvangt bovenop uw werkloosheidsuitkering een belastingsvrij bedrag van 4,10 EURO per gepresteerd uur.
De vergoeding wordt uitbetaald via uw uitbetalingsinstelling.

 

Hoeveel uren per maand/jaar mag je werken?

U mag 45 uren per maand presteren.

Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen toegestaan:

 • bij privé-personen:  
  • opvang van zieken en kinderen: 70 u/maand
  • klein tuinonderhoud: 70 u/maand

 • scholen:  70 u/maand                    
  • Max 630 u/jaar

 • land- en tuinbouw: 150 u/maand
  • Max 630 u/jaar

 • Stadswacht: 53 u/maand
  • Max 636 u/jaar

 

Welke zijn je voordelen?

 

 

Wat zal je statuut zijn?

U blijft genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, … en u behoudt dezelfde pensioenrechten als een vergoede werkloze.

 

Ben je beschermd door de wetten op de arbeidsbescherming?

U bent beschermd door de wetten en reglementen inzake arbeidsbescherming, zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, …

 

Worden je verplaatsingsonkosten vergoed?

Ja, u hebt recht op een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten van minstens 0,15 EUR / km indien u meer dan 5 km moet afleggen om bij uw gebruiker te geraken. Deze tussenkomst is ten laste van het PWA of van de gebruiker.

 

Ben je verzekerd?

Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamheden, bent u gedekt door een verzekering « arbeidsongevallen » en een verzekering « burgerlijke aansprakelijkheid », gesloten door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De verzekering « arbeidsongevallen » dekt u in geval van een ongeval op weg naar en van het het werk of op de plaats van uw werk. De verzekering «burgerlijke aansprakelijkheid» dekt u indien onopzettelijk schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan zijn goederen of aan derden.

 

Kan je van vrijstellingen genieten?

Voorwaarden en formaliteiten

U bent een PWA-werknemer

Vrijstelling

Voorwaarden en formaliteiten

Gedekte periode

Gewone

Mini

 • 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan
 • Aanvraag vrijstelling C79 A

6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar)

Met 33 % blijvende arbeidsongeschiktheid

Maxi

 • 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan
 • Aanvraag vrijstelling C79 A

6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar)

Tijdens een tewerkstelling als Stadswachter

Maxi

 • Geen voorwaarden
 • Aanvraag vrijstelling C79 A

Tijdens de tewerkstelling

 

 

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Indien u de MINI-vrijstelling geniet, geniet u bij de RVA enkel een vrijstelling van de toepassing van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk.
MAAR, u moet nog steeds:

 • een passende dienstbetrekking aanvaarden;
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • ingeschreven zijn als werkzoekende

U moet dus ingaan op elke oproeping van de VDAB
Geniet u de MAXI-vrijstelling, dan:

 • bent u niet verplicht een passende dienstbetrekking te aanvaarden;
 • moet u niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • geniet u een vrijstelling van de toepassing van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk;
  De PWA-werknemers die vrijstellingen genieten (inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt) op basis van de vrijstellingsregels voor de categorie ‘oudere werklozen’, behouden natuurlijk deze vrijstellingen.

Voor meer informatie omtrent de werking van het PWA kunt u terecht bij het PWA-kantoor.

 

PWA-gebruikers:

 

Wie kan gebruik maken van  het PWA?

- privé-personen
- lokale overheid zoals gemeente en OCMW
- VZW’s en niet-commerciële verenigingen
- onderwijsinstellingen
- land- en tuinbouwsector

Welke activiteiten kunnen uitgevoerd worden via het PWA-systeem?

- klein tuinonderhoud kleine herstellings- en onderhoudswerken
- begeleiden van kinderen, zieken en bejaarden
- boodschappen doen
- bewaken en verzorgen van dieren
- inhaallessen
- kinderopvang

Een gedetailleerde activiteitenljst  voor de verschillende categorieën kan u bekomen op het PWA-kantoor.

Hoe inschrijven bij het PWA?

Indien je gebruik wil maken van het PWA moet je je laten inschrijven in het PWA van de gemeente waar je woont. De inschrijving gebeurt door middel van een gebruikersformulier.  Op dit formulier moet je duidelijk de taken vermelden die je wil laten uitvoeren.  Enkel de goedgekeurde activiteiten kunnen uitgevoerd worden door de werkzoekende. De inschrijving is geldig voor één jaar. Eenmaal per jaar wordt een inschrijvingsgeld van 7,45 EURO gevraagd.

Personen met een WIGW-statuut (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) met een voorkeurstarief zijn hiervan vrijgesteld.
Of u een voorkeurstarief heeft of niet, kan u nakijken op uw klever van de mutualiteit.
Personen met de codes 101, 121, 131,141 en 151 genieten van dit tarief.
Ook bestaansminimumgenieters hoeven geen inschrijvingsgeld te betalen.

Hoeveel kost het?

Je betaalt  de werkzoekende met een PWA-cheque.

Er zijn 3 soorten cheques:

cheques op naam van de gebruiker: 7,45 EURO per uur
Dit zijn cheques met een fiscaal voordeel, te bestellen bij de firma Accor Services. De procedure voor bestelling gaat als volgt: Stort de vastgestelde prijs per PWA-cheque en dit met een minimum van 10, op de bankrekening van Accor Services 096-5140212-09.
Vermeld enkel uw toelatingsnummer op de gestructureerde mededeling van uw betaling. De PWA-cheques op naam worden binnen de 5 werkdagen die volgen na ontvangst van uw betaling met de post verstuurd.

Wat is het fiscaal voordeel?

De aankoop van PWA-cheques geeft  recht op een belastingvermindering van 30%. De vermindering wordt berekend op de totale aankoopwaarde van de PWA-cheques, beperkt tot 2510 EURO voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010). Voor 1 maart van elk jaar ontvangt u een fiscaal attest voor de belastingsaangifte.

cheques op naam van de gebruiker: 5,95 EURO per uur
Dit zijn cheques met een fiscaal voordeel, maar enkel bestemd voor mensen met het WIGW-statuut. De bestelling gebeurt eveneens bij de firma Accor Services.

naamloze cheques zonder fiscaal voordeel: 5,95 EURO per uur
Dit zijn cheques zonder fiscaal voordeel. Ze kunnen per stuk aangekocht worden in het PWA-kantoor. De naamloze cheques mogen niet gebruikt worden voor land- en tuinbouw.

Na elke activiteit moet de gebruiker de werkzoekende “betalen” met de cheques. Per uur dient er één cheque gegeven te worden. Ook elk begonnen uur moet vergoed worden.

De gebruiker moet de werkzoekende ten laatste op het einde van de maand al de cheques overhandigen waar zij/hij recht op had!

Wie kan en mag een activiteit bij u verrichten?

Personen, jonger dan 45 jaar en 2 jaar of meer volledig uitkeringsgerechtigd werkzoekende of schoolverlaters die meer dan 2 jaar wachtuitkeringen genieten, kunnen activiteiten verrichten. Werkzoekenden, ouder dan 45 jaar dienen slechts 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkzoekende te zijn. Ook bestaansminimumgenieters kunnen in het PWA werken. Het PWA zoekt de meest geschikte persoon om bij u te komen werken. Indien u zelf een kandidaat heeft die eventueel bij u activiteiten wil verrichten en die ingeschreven is in het PWA, kan dat ook.

Hoeveel uren mag een werkzoekende activiteiten verrichten en wat verdienen zij?

De uren die mogen gepresteerd worden, hangen af van de activiteit die wordt uitgevoerd.

Activiteit

Thuishulp  
Administratieve formaliteiten
Lokale overheden
Vereniging
Stadswacht
Opvang van zieken en kinderen
Klein tuinonderhoud
Scholen
Tuinbouw

 

Grens:

45 uren/maand
45 uren/maand
45 uren/maand
45 uren/maand
53 uren/maand
70 uren/maand (max. 630 u/jaar)
70 uren/maand (max. 630 u/jaar)
70 uren/maand (max. 630 u/jaar)
150 uren/maand (max. 630 u/jaar)

 

 

Is de werkzoekende verzekerd?

Het PWA heeft een verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat de werkzoekenden steeds verzekerd zijn tijdens de uitvoering van haar/zijn activiteiten. Ook als de werkzoekende schade berokkent bij de gebruikers is hij verzekerd. U dient zelf voor het nodige materiaal te zorgen.

Contactgegevens Accor Services

Accor Services – Dienst PWA-cheque
Hermann-Debrouxlaan, 54 B 5  1160 Brussel

Tél.: 02/678.28.25
Fax: 02/678.28.17
pwa@accor-services.be
www.pwa-cheque-rva.be